Medicinska Škola Ante Kuzmanića ZadarFond

Knjižnični fond prema stanju u inventarnoj knjizi na dan 30. 8. 2017. broji 3597 jedinica knjižne građe. Većinu fonda čini lektira propisana nastavnim planom i programom te stručna literatura iz pojedinih nastavnih predmeta. Knjižnična građa, organizirana prema UDK, dostupna je korisnicima u slobodnom pristupu i organizirana u niz zbirki među kojima se ističu zbirka lektirne građe i stručne literature, zbirka periodike i audiovizualne građe, referentna i zavičajna zbirka.

Knjižnična djelatnost

Uz primarnu funkciju nabave i/li posredovanja informacija u različitom formatu, knjižnica podržava istraživački rad učenika kroz program informacijske pismenosti koji ih, pored ostalog, upoznaje s vještinom pisanja istraživačkih radova, pronalaženja i vrednovanja informacija u različitom formatu. U skupini Mladi knjižničari učenici sudjeluju u prigodnim kreativnim radionicama, daju svoj doprinos planiranju knjižničnih aktivnosti te obavljanju jednostavnijih radnih zadataka uz nadzor knjižničarke (popravak oštećene knjižne građe, organizacija građe u knjižnici prema zahtjevima UDK, sudjelovanje u uređivanju mrežnog knjižničnog prostora). Knjižnica organizira književne susrete, (prodajne) izložbe učeničkih radova i ostale javne i kulturne manifestacije s ciljem promoviranja stvaralačkih sposobnosti učenika i školskih humanitarnih projekata.

Radno vrijeme

Knjižnica je dostupna korisnicima u sljedećem radnom vremenu:


  • ponedjeljkom i srijedom od 14 do 20 sati
  • utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 14 sati.

O mogućim promjenama u radnom vremenu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.
Poslanje knjižnice

Knjižnica Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar:
  • osigurava informacije potrebne za odvijanje redovnog odgojno-obrazovnog procesa, provedbu izvannastavnih istraživačkih školskih projekata, samostalno učenje i istraživanje učenika, nastavnika i ostalih djelatnika škole
  • potiče kreativnost i suradnički rad učenika
  • aktivno sudjeluje u nastavnom procesu kroz informacijsko opismenjavanje i pomoć učenicima u učenju
  • razvija društvenu i javnu knjižničnu djelatnost s ciljem uključivanja knjižnice i njezinih korisnika u kulturni i društveni život Zadra.

Svrha smjernica

Smjernice za nabavu građe definiraju načela i kriterije kojima se postiže dosljedna nabavna politika usklađena s propisima u području školskog knjižničarstva, poslanjem knjižnice i potrebama njezinih korisnika.

Načini nabave građe

Knjižnica nabavlja građu kupnjom, darom ili zamjenom. Kriteriji za nabavu građe jednaki su za sve vrste građe, bez obzira na način njezine nabave.

Vrste građe

Knjižnica nabavlja knjige, časopise, novine, AV građu, elektroničku građu, stripove i društvene igre.

Kriteriji za nabavu građe

Pri nabavi građe knjižnica se pridržava kriterija knjižničarske struke, a to su:

1. kriterij vrijednosti:
  • sadržajna vrijednost - ugled autora ili nakladnika, novost i relevantnost teme, dubina razrade teme, reference u literaturi, način obrade teme (objektivnost autora), kvaliteta prijevoda, jasnoća stila, opremljenost djela bibliografskim podatcima, kazalima, statističkim i drugim pokazateljima, predgovorima i pogovorima
  • fizička vrijednost – kvaliteta papira, tiska i uveza, izgled publikacije, njezin opseg, kvaliteta grafičkih i slikovnih priloga, cijena publikacije

2. kriterij potražnje temelji se na istraživanju potreba korisnika.[1] Knjižnica nastoji da udio građe s obzirom na korisničku skupinu kojoj je namijenjen (učenici, nastavnici i ostali djelatnici škole) odgovara postotcima propisanim standardima u području školskog knjižničarstva, a to su:
  • 50% knjiga za lektiru, a 50% stručne literature (razmjerna zastupljenost svakog stručnog predmeta u nastavi)
  • u sklopu stručne literature 5-10% fonda čini referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije i sl.), 10% pedagoško-metodička literatura potrebna za izvođenje nastave i stalno stručno usavršavanje nastavnika te literatura iz knjižničarstva i informacijskih znanosti.[2]

Revizija i otpis građe

Iz knjižničnog fonda otpisuje se dotrajala, zastarjela i uništena (nevraćena i nestala) knjižnična građa u skladu s Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe.

[1] Usp. Nebesny, Tatjana; Švob, Mira. Izgradnja knjižne zbirke u narodnim knjižnicama. URL: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/nebesny_svob.htm (2016-09-04)
[2] Standard za školske knjižnice. URL: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/272719.html (2016-09-04)


Katalog Knjižnice naše Škole dio je integriranog knjižničnog sustava Crolist, odnosno Skupnog kataloga knjižnica srednjih škola Zadarske županije kojem možete pristupiti na ovoj poveznici - Crolist.

Upute za korištenje knjižnice u uvjetima bolesti COVID_19 dostupne su ovdje - http://medskolazd.hr/media/Knjiznica/upute-za-koristenje-knjiznice.doc

Novosti u radu knjižnice možete pratiti na Facebook stranici knjižnice

Enciklopedije

Proleksis enciklopedija je „prva veća hrvatska opća i nacionalna online enciklopedija“ koja pruža trostruku mogućnost pretraživanja određenog pojma, kroz tražilicu, abecedar ili pojedinu struku.

Hrvatska enciklopedija je „opća enciklopedija jer sažima i usustavljuje ukupno znanje, a nacionalna je ne samo po nazivu i jeziku kojim je napisana nego i po tome što potpunije i opsežnije od drugih svjetskih općih enciklopedija predočuje činjenice o Hrvatskoj, njezino naslijeđe i dostignuća, povijest i suvremenost.“

Filmska enciklopedija daje mnoštvo obavijesti o filmskom stvaralaštvu i bitnim aspektima kinematografije.

Encyclopaedia Britannica

Encyclopedia Mythica na engleskom jeziku, obuhvaća područje mitologije, folklora i religije.

Rječnici, gramatike, pravopis

Hrvatski pravopis omogućuje pretraživanje pravopisnih pravila, rječnika i pojmovnika.

Hrvatski jezični portal omogućuje pretraživanje rječničke baze kroz opciju proširivanja ili sužavanja sadržaja članka.

Hrvatska školska gramatika

Jezik.hr

Jezični savjetnik.hr

Cambridge Dictionary

Merriam-Webster Dictionary


Leksikoni

Medicinski leksikon - leksikon temeljnih medicinskih znanosti. Daje obilje podataka o obliku i građi čovječjeg organizma, radu organa i sustava, činiteljima koji mogu ometati normalan rast, razvoj i funkcije, rezultatima medicinskih istraživanja, o dijagnostičkim metodama te o liječenju mnogih bolesti i bolesnih stanja.

Hrvatski biografski leksikon sadrži životopise znamenitih i zaslužnih Hrvata te pripadnika drugih naroda, kontekst u kojem su djelovali i opis njihovih postignuća.

Nogometni leksikon obuhvaća povijest hrvatskog i svjetskog nogometa.

Filmski leksikon sadrži pregled pojmova iz filmske umjetnosti, prikaze pojedinih filmskih djela i životopise poznatih glumaca.

Hrvatski obiteljski leksikon univerzalan je tip leksikografskoga djela namijenjena najširem krugu korisnika.

eLektire, portal s cjelovitim tekstom lektirnih djela.
Za pristup sadržaju morate se prijaviti svojim AAI@Edu.HR elektroničkim identitetom koji ste dobili u školi.

Besplatne elektroničke knjige, projekt Društva za promicanje književnosti na novim medijima [DPKM] pokrenut početkom 2001.

Open Library, digitalna knjižnica s djelima stranih književnosti koja možete preuzeti ili čitati online.

Project Gutenberg, digitalna knjižnica s preko 60000 besplatnih e-knjiga na različitim jezicima.

Enciklopedijski časopis -  Drvo znanja

Jezikoslovlje -  Jezik

Matematika -  Matka

Priroda -  Priroda

Geografija -  Meridijani

Informatika -  VIDI, BUG

Sport -  Olimp, Sportske novosti

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak

Knjižničarka: Tanja Serdarević, prof., mag. bibl.
Telefon: 023/213-750
E-mail: tanja.serdarevic@skole.hr

Informacijska pismenost je preduvjet cjeloživotnog učenja.

Prema American Library Association (ALA) ona označuje sposobnost pronalaženja, vrednovanja i korištenja informacija.

U razvijanju vlastite informacijske pismenosti osim predavanja i radionica u našoj školskoj knjižnici pomoći će vam i sljedeće online publikacije:

Priručnik Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu

Članak Kako kritički vrednovati izvore na internetu

CARNet-ov priručnik Citiranje u digitalnom okruženju

Medijska pismenost označava sposobnost primanja i kritičkog promišljanja informacija dobivenih putem masovnih medija (TV, radio, novine, Internet i sl.).

U razvijanju vlastite medijske pismenosti pomoći će vam članci i upute na portalu Medijska pismenost.


Hrčak, portal recenziranih hrvatskih znanstvenih časopisa razvrstanih po predmetnim područjima, omogućuje preuzimanje cjelovitog teksta na hrvatskom i/li engleskom jeziku.

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) omogućuje pretraživanje i pristup radovima hrvatskih znanstvenika.

Google Znalac, pretraživač koji omogućuje pronalaženje „najrelevantnije akademske literature koja uključuje: recenzirane radove, knjige, sažetke i članke akademskih izdavača, profesionalnih društava, sveučilišta i drugih akademskih organizacija“.

Skupni katalog Crolist

Sigurnost na internetu

Sigurnost na Internetu, CARNet-ovi savjeti za sigurnije korištenje interneta.

Zaštitite privatnost na Facebooku, upute Nacionalnog središta za računalnu sigurnost.

Društvene mreže

Facebook stranica knjižnice

Goodreads, društvena mreža za ljubitelje književnosti, omogućuje povezivanje s drugim čitateljima te na temelju ocjene pročitanih djela preporučuje knjige iste ili slične tematike.

Pinterest, društvena mreža koja pruža mogućnost praćenja i organiziranja mrežnih sadržaja vezanih uz različite kreativne aktivnosti i interese.